วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปฐมวัย

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลและสถานที่ธรรมชาติรอบตัวเด็กสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

นางวิณี พุกอินทร์